hot8868软件

精读文言文马说

精读文言文马说

《马说》

一、文章内容

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者,不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也。

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:天下无马。呜呼!其真无马耶?其真不知马也!

二、文学常识

1.韩愈,字退之,唐代文学家,散文尤其著名,有文起八代之衰的美誉,有《昌黎先生文集》。被列为唐宋八大家之首,与柳宗元并称韩柳。

三、语音

1、选出加点字注音错误的一项……………………………………………………………(A)

A.食(sh)马者不知其能千里而食也B.祗(zhǐ)辱于奴隶人之手

C.才美不外见(xin)D.骈死于槽枥(l)之间

2、骈死(pián)槽枥(cáo)(lì)粟(sù)外见(xiàn)食马(sì)祗(zhǐ)

四、通假字

1、食马者食通饲,喂,喂养2、才美不外见见通现,表现

3、食之不能尽其材材通才,才能

五、古今异义词

六、词类活用

1、策之不以其道策:名词用作动词,用鞭子打

七、一词多义

1、策:(1)策之不以其道(用鞭子打、驱赶)(2)执策而临之(竹制的鞭子)

八、重点词语解释

1、选出加点词解释错误的一项……………………………………………………………(D)

A.千里马常有,而伯乐不常有(可是)B.马之千里者(助词,无义)

C.安求其能千里也(怎么)D.其真无马耶(其实)

2、世有伯乐伯乐:擅长相马之人,本文指识别人才的人

3、然后有千里马千里马:日行千里的马,本文指人才

4、祗辱于奴隶之手祗:只是辱:辱没

5、骈死于槽枥之间骈:两马并驾槽枥:喂牲口用的食器

6、不以千里称也以:凭,凭借称:著称

7、一食或尽粟一石一食:吃一顿尽:吃没

8、才美不外见才:才能,美好的素质

9、欲与常马等不可得常:普通的等:等同,一样

10、一食或尽粟一石或:有时

11、策之不以其道道:方法,正确的方法

12、食之不能尽其材尽:竭尽

13、鸣之而不能通其意鸣:马鸣叫通:通晓

14、执策而临之临:面对

15、其真不知马也知:识别,了解

九、特殊句式

十、朗读节奏1、食马者/不知其能千里/而食也

十一、理解性默写

1、本文的中心论点是:世有伯乐,然后有千里马。

2、千里马的悲惨遭遇是:祗辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

3、千里马被埋没的根本原因是:食马者,不知其能千里而食也。

4、千里马被埋没的直接原因是:食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得

5、食马者不知马的具体表现是:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

6、对食马者的无知发出强烈的谴责的语句是:且欲与常马等不可得,安求其能千里也。

7、表现食马者以知马者身份叹息的语句是:执策而临之,曰:天下无马。

8、全文的主旨句是:其真无马耶?其真不知马也!

9、有一位名人曾说过:世上不是没有美,而是缺少发现美的'眼睛。由此我们可想到《马说》的一句话:千里马常有,而伯乐不常有。

10、表明千里马和伯乐关系的语句是:世有伯乐,然后有千里马。

11、能够表现统治者平庸浅薄,愚妄无知的语句是:执策而临之,曰:天下无马。

12、领起全文作用的句子是:世有伯乐,然后有千里马。

13、表明愚妄无知,平庸浅薄的统治者对千里马的不公正的待遇的句子是:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意

14、表明作者对千里马被埋没的感叹的句子是:其真无马耶?其真不知马也!

15、能表明千里马外在特征的句子是:马之千里者,一食或尽粟一石。

16、写千里马有异于常马的特征的句子是:一食或尽粟一石。

17、运用设问句表达作者心中感慨的句子是:其真无马耶?其真不知马也!

18、美往往存在于平凡的事物当中,有时我们为了刻意的追求完美,往往忽略了身边的美,使其遭受不应有的遭遇,使我们为之遗憾痛心,这种遭遇与《马说》中千里马的遭遇相似,相应的句子是:祗辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间

19、点明伯乐对千里马的命运起决定作用的句子是:世有伯乐,然后有千里马。

【精读文言文马说】相关文章:

1.文言文《马说》教案

2.三峡文言文精读

3.文言文《马说》原文及翻译

4.文言文《马说》重难点

5.文言文《马说》译文

6.马说文言文翻译

7.文言文《马说》文学常识

8.文言文马说课件


缓存时间: 2020-11-23
精读文言文马说 © 2018 engeneticsoh.com
万博苹果客户端乐虎国际手机apphot8868软件大宝lg娱乐777下载